Poufność

 

Firma linguisticzna BALAJCZA Linguistic Services zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Klienta w związku z wykonywanym tłumaczeniem, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta rozumie się wszelkie nie podane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.

BALAJCZA zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać, bez pisemnej zgody Klienta, żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta lub podmiotów z Klientem współpracujących, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub zostały przekazane do BALAJCZA bez obowiązku zachowania poufności, lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści.

BALAJCZA ma prawo ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta swoim pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających ze zlecenia i po odebraniu od tych osób oświadczenia o obowiązku zachowania poufności przekazanych informacji. BALAJCZA potwierdza, że wszystkich pracowników Biura Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA i współpracujących z nim tłumaczy obowiązuje klauzula poufności. 

 

Pobierz regulamin współpracy >>>

 

Data publikacji: 2015-02-25 08:36:35

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.